Psihološki centar MAYA izrađuje i provodi multidisciplinarne neuropsihologijske i radno-terapijske programe prilagođene svakom klijentu pojedinačno. Takav multidisciplinarni tim uključuje psihologa, radnog terapeuta te po potrebi logopeda i psihijatra, a surađuje i sa ustanovama za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.Neuropsihologijska rehabilitacija započinje inicijalnom neuropsihologijskom procjenom, kako bismo utvrdili koje su mentalne funkcije sačuvane, a koje oštećene, i u kojoj mjeri. To je baseline ili početna mjera od koje započinje rad s pacijentom. Nakon toga radi se plan neuropsihologijske rehabilitacije koji je individualan i prilagođen svakom pojedinom pacijentu. Nakon nekoliko mjeseci ponovo se radi neuropsihologijska procjena kako bismo utvrdili u kojoj su se mjeri pojedine funkcije oporavile  i kako bismo po potrebi korigirali individualni rehabilitacijski plan. Proces rehabilitacije je, isto kao i plan rehabilitacije, jako individualan i ovisi o stanju svakog pojedinog pacijenta, deficitima mentalnih funkcija ali i promjenama osobnosti koje također mogu utjecati na  oporavak.Oporavak je najbrži u prvih šest mjeseci do godine dana kada vježbe u okviru neuropsihologijske rehabilitacije trebaju biti puno češće i intenzivnije, a može trajati i par godina. 


PROGRAMI UKLJUČUJU

* inicijalna neuropsihološka testiranja kako bi se utvrdili deficiti kognitivnih i izvršnih funkcija tj. primjenom neuropsihologijskih testova i tehnika dobivaju se    podaci o tome koje su kognitivne funkcije sačuvane a u kojima postoje deficiti – npr. deficiti mišljenja, učenja i pamćena, pažnje i koncentracije i slično
* inicijalna procjena ličnosti kako bi se utvrdilo eventualno postojanje organskih i/ili reaktivnih promjena ličnosti, npr. frontalnog sindroma, depresije i slično
*izrada i provođenje individualnog neuropsihologijskog i radno-terapijskog programa
*kontrolna neuropsihologijska testiranja tijekom provođenja programa
*završno neuropsihologijsko testiranje i procjena ličnosti nakon završetka tretmana